Hoa hồng xanh ở Cộng ho

Hoa hồng xanh

Mô tả

Beautiful arrangement of blue roses placed delicately in a glass base. Imported roses are used in this floral arrangement. If you want another color, you can specify it when placing your order.

Đảm bảo h
  Việc giao h   Hoa tươi
Bạn cũng có thể thích
Sự h
Sự h

Chúng tôi chăm sóc về việc cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho phép bạn cảm thấy một cảm giác yên tâm khi mua trong cửa h