தீவிர காதல் உள்ளே நிகராகுவா

தீவிர காதல்

அது இன்று, Jul 13 விரும்புகிறீர்களா? உள்ள ஆர்டர் 39m.

விளக்கம்

உங்கள் அன்புக்குரியவர் அழகான ரோஜாக்களின் மலர் அலங்காரத்திற்கு தகுதியானவர்! இது உணர்வுகளின் இறுதி வெளிப்பாடு.

திருப்தி உத்தரவாதம்
  அதே நாள் டெலிவரி   புதிய பூக்கள்
நீயும் விரும்புவாய்